آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد (سهامی خاص) به شماره ثبت 133 مهدیشهر دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 11:30 صبح جمعه مورخ 18/2/94 در محل سالن خیریه امیرالمومنین شهمیرزاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره به منظور الف:اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر اساسنامه از جمله تغییر اختیار هیئت مدیره در خصوص فروش زمین شرکت و تفکیک زمین و واگذاری این اختیار فروش و تفکیک زمین ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد (سهامی خاص)به شماره ثبت 133مهدیشهر دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت که راس ساعت 9:30 صبح جمعه مورخ18/2/94  در محل  سالن خیریه امیرالمومنین شهمیرزاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.لازم به ذکر است که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در تاریخ22/12/93  به علت به حد نصاب قانونی نرسیدن سهامداران تشکیل نگردیده و موکول به نوبت دوم گردیده ...

آخرین خبرها از فعالیت های شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد (سهامی خاص) به شماره ثبت 133 مهدیشهر دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 11:30 صبح جمعه مورخ 18/2/94 در محل سالن خیریه امیرالمومنین شهمیرزاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره به منظور الف:اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر اساسنامه از جمله تغییر اختیار هیئت مدیره در خصوص فروش زمین شرکت و تفکیک زمین و واگذاری این اختیار فروش و تفکیک زمین به مجمع عمومی عادی ب:گنجاندن موضوع گردشگری در اساسنامه ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد (سهامی خاص)به شماره ثبت 133مهدیشهر دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت که راس ساعت 9:30 صبح جمعه مورخ18/2/94  در محل  سالن خیریه امیرالمومنین شهمیرزاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.لازم به ذکر است که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در تاریخ22/12/93  به علت به حد نصاب قانونی نرسیدن سهامداران تشکیل نگردیده و موکول به نوبت دوم گردیده است. دستور جلسه : 1-استماع گزارش  هیئت مدیره و بازرسان ...

فروش نهال گردو و بادام در کشت و صنعت شهمیرزاد

به اطلاع کلیه سهامداران و همشهریان عزیز می رساند شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد در نظر دارد تعداد محدودی نهال  گردو و بادام مرغوب شرکت را بفروش برساند.لذا از متقاضیان خواهشمند است در صورت تمایل به دفتر شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد مراجعه و یا با شماره تلفن 33662544-023 و 09192320025تماس حاصل فرمایند.