آگهی دعوت

      به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند ادامه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ساعت 9:30 روز جمعه 1/3/1394 در سالن موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) شهمیرزاد برگزار می گردد. برگه ورود به جلسه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 30 و 31 اردیبهشت ماه در دفتر شرکت ارایه می گردد. همراه داشتن کارت ملی جهت اخذ برگه ورود به جلسه الزامی است. سهامداران می توانند در صورت عدم امکان حضور وکیل رسمی (محضری) خود را ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد (سهامی خاص) به شماره ثبت 133 مهدیشهر دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 11:30 صبح جمعه مورخ 18/2/94 در محل سالن خیریه امیرالمومنین شهمیرزاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره به منظور الف:اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر اساسنامه از جمله تغییر اختیار هیئت مدیره در خصوص فروش زمین شرکت و تفکیک زمین و واگذاری این اختیار فروش و تفکیک زمین ...

آخرین خبرها از فعالیت های شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ...

آگهی دعوت

      به اطلاع کلیه سهامداران محترم می رساند ادامه جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ساعت 9:30 روز جمعه 1/3/1394 در سالن موسسه خیریه امیرالمومنین (ع) شهمیرزاد برگزار می گردد. برگه ورود به جلسه روزهای چهارشنبه و پنج شنبه 30 و 31 اردیبهشت ماه در دفتر شرکت ارایه می گردد. همراه داشتن کارت ملی جهت اخذ برگه ورود به جلسه الزامی است. سهامداران می توانند در صورت عدم امکان حضور وکیل رسمی (محضری) خود را معرفی نمایند.  هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد (سهامی خاص) به شماره ثبت 133 مهدیشهر دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت 11:30 صبح جمعه مورخ 18/2/94 در محل سالن خیریه امیرالمومنین شهمیرزاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند. دستور جلسه: 1-استماع گزارش هیئت مدیره به منظور الف:اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر اساسنامه از جمله تغییر اختیار هیئت مدیره در خصوص فروش زمین شرکت و تفکیک زمین و واگذاری این اختیار فروش و تفکیک زمین به مجمع عمومی عادی ب:گنجاندن موضوع گردشگری در اساسنامه ...

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت دوم

بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد (سهامی خاص)به شماره ثبت 133مهدیشهر دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت که راس ساعت 9:30 صبح جمعه مورخ18/2/94  در محل  سالن خیریه امیرالمومنین شهمیرزاد تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.لازم به ذکر است که مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در تاریخ22/12/93  به علت به حد نصاب قانونی نرسیدن سهامداران تشکیل نگردیده و موکول به نوبت دوم گردیده است. دستور جلسه : 1-استماع گزارش  هیئت مدیره و بازرسان ...