اطلاعیه

    پیرو برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 94/11/9 اعضای شورای عالی نظارت و سیاستگذاری بشرح ذیل انتخاب گردیدند: 1-آقای ساعد مسعودی 2-آقای فریدون کارون 3-آقای شاهرخ ارجمند 4-آقای عین اله رودباری 5-خانم آلاله کارون 6-آقای یوسفعلی رحیمی 7-آقای محمدعلی رحیمی 8-آقای مرتضی زمانی 9-آقای قربانعلی زمان 10-خانم محجوبه صدیقی 11-آقای محمود مومنی 12-آقای جعفر کیانی 13_آقای موسی وفاییان 14-آقای احمد ملک 15-آقای پرویز بصیری 16-آقای احمد عقیلی 17-آقای علی مومنی 18-آقای عباسعلی سروش 19-آقای محمدصادق ...

آخرین خبرها از فعالیت های شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد ...

اطلاعیه

    پیرو برگزاری جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 94/11/9 اعضای شورای عالی نظارت و سیاستگذاری بشرح ذیل انتخاب گردیدند: 1-آقای ساعد مسعودی 2-آقای فریدون کارون 3-آقای شاهرخ ارجمند 4-آقای عین اله رودباری 5-خانم آلاله کارون 6-آقای یوسفعلی رحیمی 7-آقای محمدعلی رحیمی 8-آقای مرتضی زمانی 9-آقای قربانعلی زمان 10-خانم محجوبه صدیقی 11-آقای محمود مومنی 12-آقای جعفر کیانی 13_آقای موسی وفاییان 14-آقای احمد ملک 15-آقای پرویز بصیری 16-آقای احمد عقیلی 17-آقای علی مومنی 18-آقای عباسعلی سروش 19-آقای محمدصادق نیکزاد 20-آقای رضا زمانی 21-آقای اسماعیل صابری 22-آقای ...

بحران کم آبی ،بزرگترین باغ گردوی جهان در شهمیرزاد را تهدید می کند

          مدیر عامل شرکت کشت و صنعت شهمیرزاد طی گفتگوی امروز خود با روزنامه پیام استان سمنان عنوان کرد:بحران کم آبی بزرگترین باغ گردوی جهان در شهمیرزاد را تهدید می کند.